Regulamin Specjalistycznego Ośrodka Terapeutycznego „WSPARCIE”

w Szenajdzie , zwanego w dalszej części Ośrodkiem.

 

1. Regulamin określa zasady leczenia i korzystania z usług terapeutycznych oraz prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.

2. Każdy pacjent przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

3. Stosowanie Regulaminu stwarza warunki maksymalnej koncentracji na leczeniu.

I. OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

Pacjent w czasie pobytu na leczeniu w Ośrodku zobowiązany jest do:

 1. całkowitej abstynencji od środków zmieniających świadomość
 2. poddawaniu się wszelkim badaniom diagnozującym stan somatyczny, psychiczny i sytuacji życiowej w jakiej się znajduje,

 3. utrzymania czystości osobistej i pomieszczeń w których przebywa oraz dbanie o czystość na terenie Ośrodka,

 4. dbania o sprzęt, z którego korzysta w czasie leczenia,

 5. punktualności i przestrzegania harmonogramu dnia,

 6. stosowanie się do poleceń personelu związanych z terapią i pobytem w Ośrodku.

 

II. PRAWA PACJENTA W OŚRODKU:

Pacjent w czasie pobytu w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. opieki terapeutycznej i lekarskiej.
 2. zgłaszania członkom zespołu terapeutycznego swoich problemów, zarówno natury zdrowotnej jak i osobistej,
 3. prowadzenia korespondencji z najbliższymi osobami i instytucjami, ważnymi dla jego zdrowienia,
 4. kontaktu telefonicznego z najbliższymi osobami w czasie wolnym od zajęć.

 

III. WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

Pacjentowi w czasie pobytu w Ośrodku na leczeniu nie wolno:

 1. opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy personelu
 2. używać przemocy,
 3. utrzymywać kontaktów seksualnych,
 4. izolować się lub przebywać w parach, tj. rozładowywać swoje stany emocjonalne i rozwiązywać problemy wynikłe w czasie zdrowienia w indywidualnym kontakcie z drugim pacjentem, gdyż wszelkie sprawy powinny być rozwiązywane w grupie terapeutycznej,
 5. wychodzić z zajęć bez podania przyczyny,
 6. przyjmować wizyty bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego.
 7. palić tytoniu w miejscu innym niż do tego wyznaczone. Obowiązuje zakaz palenia w pokojach – za złamanie zakazu Ośrodek ma prawo naliczyć karę w wysokości 500 złotych na poczet odnowienia pokoju.
 8. posiadać gier i grać w jakiekolwiek gry o charakterze hazardowym,

 

IV. KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

Natychmiastowy wypis z Ośrodka następuje w skutek:

 1. złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, opuszczenia Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego, używania przemocy, utrzymywania kontaktów seksualnych.
 2. przekroczenie pozostałych punktów Regulaminu, powoduje rozpatrzenie sprawy przez zespół terapeutyczny, który po rozważeniu wszystkich okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o warunkach dalszego pobytu pacjenta w Ośrodku.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 1. W przypadku dokonania przez pacjenta zniszczenia powierzonego mu sprzętu w skutek świadomego działania lub zaniedbania ponosi on odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty nie oddane przez pacjenta do depozytu.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki z o.o. Terapia Uzależnień i Zaburzeń „Wsparcie” w dniu 20 Listopada 2016r. na czas nieokreślony.

 

×

Formularz kontaktowy